germanistyka ukw multimedia

Projekt multimedialny na zaliczenie (założenia)

Projekt multimedialny to jeden z komponentów edukacyjnych (ang. educational component) w planie studiów stacjonarnych II stopnia, realizowany samodzielnie przez studentki i studentów w semestrze II bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich. Projekt podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Studentki i studenci uzyskują 2 pkt. ECTS oraz wpis do indeksu. Celem projektu jest wdrażanie studentów germanistyki do samodzielnej pracy, kształtowanie kreatywnego podejścia do zagadnień związanych ze specyfiką studiów oraz rozwijanie umiejętności praktycznych w stosowaniu nowoczesnych technik komputerowych.

Zakres tematyczny

 • Projekt powinien być związany tematycznie z wybraną dziedziną z zakresu filologii germańskiej (lingwistyka, przekładoznawstwo, literaturoznawstwo, akwizycja języka, kulturoznawstwo) lub dziedzin związanych w sposób komplementarny z filologią (np. medioznawstwo, filmoznawstwo, regionalistyka, cyberkultura, historia, historia kultury (popularnej), ludologia (gaming), polityka językowa, socjologia – w odniesieniu do krajów D-A-CH, wielokulturowości na obszarze niemieckojęzycznym lub kontaktów PL – D-A-CH/D-A-CH – PL). Istnieje także możliwość realizacji projektów służących dokumentacji różnych działań naukowych, dydaktycznych, kulturalnych lub promocyjnych podejmowanych przez Katedrę Germanistyki (KG).[1]

  Projekt powinien być wykonywany na bieżąco tzn. nie można przedstawiać do zaliczenia multimediów wykonanych wcześniej w innym celu lub dla innej instytucji.

  Formy projektów (przykłady)

  • Opracowanie zestawu zeskanowanych, skatalogowanych i opisanych dokumentów, zdjęć itp. (ogólnodostępnej bazy danych online), ilustrujących życie kulturalne, społeczne, polityczne itp. w kontekście języka i kultury niemieckiej, wielokulturowości w Niemczech lub kontaktów PL – D-A-CH/D-A-CH – PL; lokalizacja językowa różnego rodzaju programów komputerowych (tłumaczenie interfejsu i ewentualnie pliku pomocy), zawartości stron internetowych, animacji czy gier komputerowych (narracja lub interfejs + plik readme); film, audycja, animacja, pokaz multimedialny z komentarzem w języku niemieckim o charakterze dokumentalnym, edukacyjnym, instruktażowym lub promocyjnym w obu wersjach językowych (napisy lub lektor) umieszczony w portalu/abonamencie audio/video; przekład ścieżki dialogowej filmu i umieszczenie tłumaczenia w pliku video; moderacja dyskusji, organizacja spotkania lub minikonferencji; referat konferencyjny; opublikowany lub przyjęty do druku/publikacji online wywiad/artykuł prasowy/naukowy/popularno-naukowy w języku polskim lub niemieckim; cykl zajęć poświęconych słownictwu specjalistycznemu, wykonany z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych lub platformy e-learningowej; wykonanie glosariusza online w oparciu o własne definicje/tłumaczenia; zredagowanie i rozprowadzenie 3-5 newsletterów; tutorial video w języku niemieckim; wykonanie programu komputerowego, animacji bądź gry komputerowej o charakterze językowo-edukacyjnym.

  • Dokumentacja projektu

   • Nośniki danych (np. CD, CD-ROM, DVD, Blu-ray); rozpowszechnione formaty tekstowe typu .docx, .odt; pliki audio/video w popularnych formatach umożliwiających odtwarzanie w trybie offline (z twardego dysku, płyty lub odtwarzacza multimedialnego); strony www, blogi, podcasty, filmy, newslettery, pliki audio, animacje, programy komputerowe, skatalogowane i opisane skany, pokazy multimedialne wykonane na potrzeby projektu; zrzuty ekranu w formie plików graficznych, filmowych lub pdf rejestrujących aktywność w Internecie; artykuły i referaty przygotowane na studenckie konferencje naukowe, dla portali, czasopism naukowych i popularno-naukowych oraz prasy specjalistycznej z dziedziny cyberkultury i multimediów.

   Współpraca z instytucjami

   • Przy realizacji projektu możliwa jest współpraca, m.in. z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, pozarządowymi, mediami, muzeami, archiwami, portalami internetowymi, fundacjami itp. Poza ustalonymi z kierownictwem Katedry wyjątkami współpraca z lokalnymi podmiotami może obejmować jedynie instytucje działające na zasadach niekomercyjnych. Współpraca z instytucjami w ramach projektu może się odbywać jedynie na zasadzie wolontariatu i obejmować produkty multimedialne typu freeware oraz inne licencje niekomercyjne; autor projektu może podjąć starania o zaświadczenie dotyczące pracy na zasadach wolontariatu w porozumieniu z Centrum Wolontariatu UKW i opiekunem projektu.

   Informacje uzupełniające

   • Do projektu należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, grupa, rok studiów) oraz krótki opis (maks. 1000 znaków), zawierający podstawowe informacje o zawartości projektu, zastosowanych technikach oraz okolicznościach jego wykonania (w języku niemieckim i języku polskim). W tworzeniu jednego projektu może brać udział więcej niż jedna osoba – w zależności od stopnia kompleksowości danego przedsięwzięcia i po uzyskaniu zgody opiekuna projektu. Projekty zostaną zamieszczone na stronie internetowej: http://www.germanistyka-multimedia.ukw.edu.pl/projekty, mogą być również prezentowane w czasie Bydgoskiego Festiwalu Nauki lub spotkań organizowanych dla studentów filologii różnych specjalności.

   Zastrzeżenia

   • Zabrania się odstępowania projektów w celu dalszego wykorzystania ich przez osoby trzecie (np. w procesie dydaktycznym lub w celach komercyjnych); zabrania się umieszczania projektów w portalach komercyjnych w celu sprzedaży oraz usuwania powiązań z KG (np. poprzez zmianę opisu lub otagowania). Pozostałe zastrzeżenia reguluje oświadczenie dołączane do opisu projektu.

   Informacje końcowe

   Przy formułowaniu tekstu w wersji elektronicznej obowiązują takie same zasady jak przy formułowaniu tekstów w wersji drukowanej. Projekt wraz z oświadczeniem o samodzielnym jego wykonaniu ze wskazaniem źródeł i wykluczeniu możliwości świadomego plagiatu należy złożyć w 1 egzemplarzu u koordynatora projektu w terminie do 15 maja każdego roku.
    


   [1] Włączenie do obiegu informacyjnego (np. Internetu – portale społecznościowe, portale audio/video/tekstowe, abonament podcastów itp.) materiałów dotyczących KG dokonuje się przy zachowaniu następujących zasad: jedynym dysponentem haseł dostępowych umożliwiających umieszczenie i aktualizację materiałów jest upoważniony pracownik naukowo-dydaktyczny KG; materiały należy przygotować w polskiej i niemieckiej wersji językowej; treść winna być zaakceptowana przez kierownictwo KG.